GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování realitních služeb

 

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat společnost INSOLVENCY REAL s.r.o., IČO 03209571 se sídlem Mlýnská 76, 751 14 Dřevohostice. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o konkrétní prodejce nemovitosti, o kterou jste projevili zájem, a to pro účely jednání o uzavření smlouvy.

 

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu realitních služeb. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i na základě Vašeho souhlasu, a to pro marketingové účely.

 

Jaké údaje zpracováváme

 

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:
  • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)
  • Údaje, které nám sdělíte z důvodu poskytování realitních služeb

 

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:
  • Údaje poskytnuté druhou stranou realitního obchodu nebo dalšími osobami, případně z veřejných rejstříků, např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík

 

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s realitním obchodem, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci realitního obchodu. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

 

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stravu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle +420 777 677 777 nebo na email info@insolvencyreal.cz

 

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání jednání o konkrétní nemovitosti a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zpravidla po dobu 5 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.